Zaloguj do systemu: 
Email     
Hasło     
 
Zapomniałem hasła - demo
 - oś. szkoleniowe
 - rejestracja
 - ćwiczenia
 - test
 - moje wyniki
 - akty prawne
 - inne źródła
 - pomoc
 - zmiana hasła
 - wyloguj
Demo

Cofnij do strony:   
1 |    


Pytanie
218. Jeśli statut spółki tak stanowi, to:
a) członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój glos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej,
b) rada nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie,
c) rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
d) rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
 
214. Do kompetencji rady nadzorczej spółki akcyjnej należy:
a) wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,
b) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,
c) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych,
d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.
 
213. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej powinien zawierać:
a) porządek obrad,
b) nazwiska i imiona członków rady obecnych na posiedzeniu,
c) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
d) zdania odrębne.
 
217. Zwołać walne zgromadzenie może:
a) zarząd,
b) rada nadzorcza,
c) osoba wskazana przez statut,
d) sąd rejestrowy.
 
216. Zwyczajne walne zgromadzenie:
a) może zarządzić przerwy w obradach,
b) powinno odbyć się do sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,
c) zarządzając przerwę, musi podjąć tę decyzję większością 2/3 głosów,
d) zarządzając przerwy w obradach, musi przestrzegać zasady, iż łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
 
Propozycje reklamy
napisz