Zaloguj do systemu: 
Email     
Hasło     
 
Zapomniałem hasła - demo
 - oś. szkoleniowe
 - rejestracja
 - ćwiczenia
 - test
 - moje wyniki
 - akty prawne
 - inne źródła
 - pomoc
 - zmiana hasła
 - wyloguj
Demo

Cofnij do strony:   
1 |    


Pytanie
218. Jeśli statut spółki tak stanowi, to:
a) członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój glos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej,
b) rada nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie,
c) rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
d) rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
 
215. Regulamin rady nadzorczej:
a) co do zasady uchwala walne zgromadzenie,
b) do jego uchwalenia statut może upoważniać zarząd,
c) do jego uchwalenia statut może upoważniać radę nadzorczą,
d) co do zasady uchwala rada nadzorcza.
 
212. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zwołania posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej może zażądać:
a) członek rady nadzorczej spółki,
b) akcjonariusz spółki,
c) zarząd spółki,
d) członek komisji rewizyjnej.
 
210. Do zbycia nieruchomości w spółce akcyjnej wymagana jest zgoda:
a) walnego zgromadzenia, chyba że statut stanowi inaczej,
b) rady nadzorczej, jeśli statut tak stanowi,
c) walnego zgromadzenia,
d) rady nadzorczej.
 
216. Zwyczajne walne zgromadzenie:
a) może zarządzić przerwy w obradach,
b) powinno odbyć się do sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,
c) zarządzając przerwę, musi podjąć tę decyzję większością 2/3 głosów,
d) zarządzając przerwy w obradach, musi przestrzegać zasady, iż łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
 
Propozycje reklamy
napisz