Zaloguj do systemu: 
Email     
Hasło     
 
Zapomniałem hasła - demo
 - oś. szkoleniowe
 - rejestracja
 - ćwiczenia
 - test
 - moje wyniki
 - akty prawne
 - inne źródła
 - pomoc
 - zmiana hasła
 - wyloguj
Demo

Cofnij do strony:   
1 |    


Pytanie
212. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zwołania posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej może zażądać:
a) członek rady nadzorczej spółki,
b) akcjonariusz spółki,
c) zarząd spółki,
d) członek komisji rewizyjnej.
 
215. Regulamin rady nadzorczej:
a) co do zasady uchwala walne zgromadzenie,
b) do jego uchwalenia statut może upoważniać zarząd,
c) do jego uchwalenia statut może upoważniać radę nadzorczą,
d) co do zasady uchwala rada nadzorcza.
 
217. Zwołać walne zgromadzenie może:
a) zarząd,
b) rada nadzorcza,
c) osoba wskazana przez statut,
d) sąd rejestrowy.
 
211. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, członkom rady nadzorczej spółki akcyjnej:
a) może zostać przyznane wynagrodzenie,
b) jeśli jest przyznane wynagrodzenie, jego wysokość określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia,
c) walne zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok,
d) przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.
 
219. Walne zgromadzenie:
a) decyduje o użyciu kapitału zapasowego,
b) decyduje o użyciu kapitałów rezerwowych,
c) decyduje o podziale zysku netto,
d) powołuje członków zarządu, o ile statut tak stanowi.
 
Propozycje reklamy
napisz