Zaloguj do systemu: 
Email     
Hasło     
 
Zapomniałem hasła - demo
 - oś. szkoleniowe
 - rejestracja
 - ćwiczenia
 - test
 - moje wyniki
 - akty prawne
 - inne źródła
 - pomoc
 - zmiana hasła
 - wyloguj
Demo

Cofnij do strony:   
1 |    


Pytanie
213. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej powinien zawierać:
a) porządek obrad,
b) nazwiska i imiona członków rady obecnych na posiedzeniu,
c) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
d) zdania odrębne.
 
217. Zwołać walne zgromadzenie może:
a) zarząd,
b) rada nadzorcza,
c) osoba wskazana przez statut,
d) sąd rejestrowy.
 
212. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zwołania posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej może zażądać:
a) członek rady nadzorczej spółki,
b) akcjonariusz spółki,
c) zarząd spółki,
d) członek komisji rewizyjnej.
 
210. Do zbycia nieruchomości w spółce akcyjnej wymagana jest zgoda:
a) walnego zgromadzenia, chyba że statut stanowi inaczej,
b) rady nadzorczej, jeśli statut tak stanowi,
c) walnego zgromadzenia,
d) rady nadzorczej.
 
214. Do kompetencji rady nadzorczej spółki akcyjnej należy:
a) wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,
b) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,
c) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych,
d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.
 
Propozycje reklamy
napisz