Zaloguj do systemu: 
Email     
Hasło     
 
Zapomniałem hasła - demo
 - oś. szkoleniowe
 - rejestracja
 - ćwiczenia
 - test
 - moje wyniki
 - akty prawne
 - inne źródła
 - pomoc
 - zmiana hasła
 - wyloguj
Demo

Cofnij do strony:   
1 |    


Pytanie
213. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej powinien zawierać:
a) porządek obrad,
b) nazwiska i imiona członków rady obecnych na posiedzeniu,
c) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
d) zdania odrębne.
 
214. Do kompetencji rady nadzorczej spółki akcyjnej należy:
a) wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,
b) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,
c) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych,
d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.
 
216. Zwyczajne walne zgromadzenie:
a) może zarządzić przerwy w obradach,
b) powinno odbyć się do sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,
c) zarządzając przerwę, musi podjąć tę decyzję większością 2/3 głosów,
d) zarządzając przerwy w obradach, musi przestrzegać zasady, iż łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
 
215. Regulamin rady nadzorczej:
a) co do zasady uchwala walne zgromadzenie,
b) do jego uchwalenia statut może upoważniać zarząd,
c) do jego uchwalenia statut może upoważniać radę nadzorczą,
d) co do zasady uchwala rada nadzorcza.
 
217. Zwołać walne zgromadzenie może:
a) zarząd,
b) rada nadzorcza,
c) osoba wskazana przez statut,
d) sąd rejestrowy.
 
Propozycje reklamy
napisz